Przegląd i pomiary instalacji elektrycznych w mieszkaniach i lokalach

S.M. „Ostrobramska” informuje, że w drugim półroczu br. we wszystkich lokalach Spółdzielni odbędzie się obowiązkowa 5-letnia kontrola instalacji elektrycznych połączona z pomiarami ochrony od porażeń – podstawa prawna: art. 62, ust. 1, pkt 2 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.
Pomiarom podlegać będą gniazda wtykowe i gniazda bezpiecznikowe.

Prosimy o udostępnienie lokali i potwierdzenie wykonania prac na liście, którą dostarczy Wykonawca. Pracownicy Wykonawcy będą dysponować upoważnieniami Spółdzielni oraz identyfikatorami.

Szczegółówe terminy prac w poszczególnych budynkach będą podawane osobnymi ogłoszeniami po wyborze wykonawcy prac.

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia usterek gniazd lub instalacji w mieszkaniach, stwarzających niebezpieczeństwo dla użytkowników, Wykonawca robót może wykonać naprawę za osobną odpłatnością ze strony mieszkańca - § 37, ust.2, pkt 2 Regulaminu GZM Spółdzielni.
W przypadku rezygnacji z napraw mieszkaniec lokalu będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o wykonaniu prac we własnym zakresie i dostarczyć do Spółdzielni protokół sprawdzenia skuteczności napraw - § 36, ust.2, pkt 3 Regulaminu GZM.
Drukami oświadczeń dysponować będzie Wykonawca.

Osoby rzadko przebywające w lokalach proszone są o dostarczenie do Spółdzielni danych kontaktowych.

Termin następnej kontroli i pomiarów przypada za 5 lat!