Uzupełnienie porządku obrad WZ 2015

Zarząd SM „Ostrobramska” w Warszawie w nawiązaniu do przedstawionego Państwu Porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków uprzejmie informuje, że zgodnie z § 86 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni w dniu 19.06.2015 upłynął termin zgłaszania poprawek i wniosków do projektów uchwał. Zgodnie z § 86 ust. 2 Statutu został przedłożony przez Członków SM „Ostrobramska tylko 1 wniosek. W związku z powyższym w punkcie 11 porządku obrad rozpatrzony zostanie wniosek dotyczący wymiany dźwigu osobowego w klatce VI bloku przy ul. Witolińskiej 5.