Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSTROBRAMSKA” ogłasza konkurs ofert na wynajem placu położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 73

Oznaczenie i powierzchnia placu i lokalu użytkowego:
- plac o powierzchni ok. 1660 m², położony w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym przy ul. Ostrobramskiej 73, objęty całodobową ochroną i monitoringiem.

Przeznaczenie placu i jego zagospodarowanie:

 1. Najemcami placu mogą być : - osoby prawne lub osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą.
 2. Dotychczas plac wynajmowany był z przeznaczeniem na komis samochodowy, może on jednak być zagospodarowany w innej formie jeżeli nie sprzeciwiają się temu odrębne przepisy prawa, a sposób użytkowania nie spowoduje uciążliwości ani nie zakłóci działalności innych najemców lokali użytkowych w budynku przy ul. Ostrobramskiej 73.

Zasady konkursu:

 1. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena netto za 1 m² powierzchni użytkowej placu.
 2. Istnieje możliwość wynajęcia również lokalu użytkowego o powierzchni 32 m², wyposażonego w instalację wod-kan., elektryczną, c.o.
 3. Wyboru oferty dokonuje komisja powołana przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”
 4. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, z napisem : „Konkurs ofert na wynajem placu” należy składać w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” przy ul. Tarnowieckiej 7, 04-174 w Warszawie w terminie do dnia 21 lipca 2017 roku do godz. 12.00 .
 5. Organizator konkursu zawiadomi uczestnika który wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu w ciągu 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.
 6. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego do składania ofert nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna zawierać:

 1. Określenie działalności przewidywanej do prowadzenia na wynajmowanym placu wraz z propozycją stawki.
 2. Kserokopię wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru
 3. Kserokopię dokumentu o nadaniu NIP, REGON.
 4. Kopia dokumentu tożsamości osoby fizycznej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zastrzega prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.