Bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” informuje, że w roku 2018 będą przyznawane bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla emerytów, rencistów i osób o niskich dochodach.

W tym celu prosimy o pobranie w Dziale Czynszów druków oświadczeń.

Warunki otrzymania bonifikaty:

  • dochód miesięczny brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 2 135,75 zł (brutto) tj. 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r.
  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o osiągniętych dochodach brutto w 2017 r. wydane przez pracodawcę, Urząd Skarbowy bądź decyzję ZUS w sprawie wysokości emerytury lub renty (za okres od I-XII/2017). Rozliczenie na druku PIT, składanym do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty. Wnioski będą przyjmowane tylko z kompletem wymaganych dokumentów.
    Nie wykonujemy kserokopii dokumentów.
  • wymagane dokumenty należy złożyć do 23.02.2018 r.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

Właściciele lokali wyodrębnionych mogą ubiegać się o bonifikatę bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe.