Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Dział organizacyjny SM „Ostrobramska” w Warszawie w nawiązaniu do przedstawionego Państwu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków uprzejmie informuje, że zgodnie z § 86 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni w dniu 10.06.2019 r. upłynął termin zgłaszania projektów uchwał..

Ponieważ zgodnie z § 86 ust. 2 Statutu nie został przedłożony przez Członków SM „Ostrobramska” żaden nowy projekt uchwały w związku z powyższym porządek obrad nie uległ rozszerzeniu.