Informacja nt. przesunięcie terminu Walnego Zgromadzenia.

Szanowni Państwo,
z uwagi na ogłoszony stan epidemii nie jest możliwe zwołanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w ustawowym terminie, to jest do końca czerwca br. Jednak przepisy dotyczące zwalczania skutków pandemii zawierają normę regulująca taką sytuację.

Zgodnie bowiem z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r., poz. 568) Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 tygodni od odwołania tego stanu. Po unormowaniu sytuacji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, o czym Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni odrębnym pismem w sposób określony w statucie.