Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”

ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa

tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

„Projekt budowlano-wykonawczy dostosowania budynku Witolińska 4

do wymogów Ekspertyzy rozwiązań zastępczych i Postanowienia MKW PSP”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 123,00 zł brutto) można wykupić

w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny.

Informacji dodatkowych udzielają

Pani Wanda Melon (roboty) oraz Pan Jacek Paź (procedura) –

Dział Techniczny, tel. 612.58.59.

Termin składania ofert do dnia 16.03.2021 r., godz.9:30.

Termin otwarcia ofert 16.03.2021 r., godz.10:00.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu

na każdym etapie bez podania przyczyn

i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.