Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów – ogłasza w dniu 25.09.2012r. przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Spółdzielni. 1. ul. Witolińska 4 m 69, o pow. użyt. 45,40 m2 - cena wywoławcza czynszu najmu 800,00zł, 2. ul. Witolińska 4 m 16, o pow. 59,60 m2 - cena wywoławcza czynszu najmu 1.000,00 zł z możliwością uzyskania w przyszłości prawa odrębnej własności bądź spółdzielczego prawa do wymienionych lokali z chwilą zaistnienia takich możliwości. Najemca obowiązany jest do wniesienia, przed zawarciem umowy, na wskazane konto Spółdzielni kaucji w wysokości sześciokrotności zaoferowanego czynszu najmu. Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie wnosić : 1. opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię, 2. opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów. Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją przetarg na najem, w sekretariacie Spółdzielni, pok. Nr 15 w terminie do dnia 24.09.2012 r. do godz. 1800 Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Ostrobramska”. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, w godzinach przyjęć interesantów, tel. (22) 612-56-66. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn. Zarząd Spółdzielni