Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”

Nabór ograniczony dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza na podstawie art. 11 ust. 26 - 29 w dniu 15.11.2018r. nabór ograniczony dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach posadowionych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym:

Witolińska 4 m 69, pow. użyt. 45,40 m2, , 2 pokoje .
Cena wywoławcza stanowiąca 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
Witolińska 5 m 62, pow. użyt. 47,30 m2, , 2 pokoje .
Cena wywoławcza stanowiąca 70% wartości rynkowej - 204.421,00 zł
Witolińska 2 m 66, pow. użyt. 45,40, , 2 pokoje .
Cena wywoławcza stanowiąca 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
Witolińska 6 m 45, pow. użyt. 45,40, , 2 pokoje .
Cena wywoławcza stanowiąca 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
Zasady składania ofert:
Pierwszeństwo do zawarcia umowy maja dzieci członków spółdzielni, nie posiadający praw do innych lokali- wymagane złożenie oświadczenia wraz z dokumentem potwierdzający ten fakt.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie i zawierać następujące dane:

dokładne dane oferenta wraz z nr PESEL oraz nr telefonu,
wskazanie dokładnego adresu lokalu, którym oferent jest zainteresowany,
oświadczenie oferenta i współmałżonka o braku prawa do innych lokali,
wskazanie dokładnego terminu wniesienia jednorazowo pełnego zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego na konto spółdzielni,
dowód wpłaty wadium w wysokości 10% wartości wymaganego wkładu na konto spółdzielni. W przypadku wybrania oferty zostanie ono zaliczone na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego,
opis dotychczasowych warunków mieszkaniowych oferenta, stanurodzinnego, itp.,
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oferenta w związku z prowadzonym naborem,
nr konta bankowego na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.
Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją:
Nabór na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sekretariacie Spółdzielni , pok. Nr 15 w terminie do dnia 14.11.2018r. do godz. 1200.

Szczegółowe warunki naboru określa Regulamin obowiązujący w SM „Ostrobramska”.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSTROBRAMSKA” wynajmie lokal użytkowy o pow. 230,40 m²

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSTROBRAMSKA” wynajmie lokal użytkowy o pow. 230,40 m² położony w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 73

Lokal położony jest w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym przy ul. Ostrobramskiej 73, objęty całodobową ochroną i monitoringiem. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, elektryczną, c.o., samodzielne wejście oraz bramy pozwalające na wjazd samochodom. Dodatkowym atutem jest wysoki sufit, który w najwyższym punkcie przekracza wysokość 6 metrów, co daje możliwość stworzenia antresoli a tym samym znacznego zwiększenia powierzchni użytkowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSTROBRAMSKA” wynajmie plac wraz z lokalem użytkowym położony w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 73

Oznaczenie i powierzchnia placu i lokalu użytkowego:

- plac o powierzchni ok. 1660 m², położony w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym przy ul. Ostrobramskiej 73, objęty całodobową ochroną i monitoringiem. Lokal użytkowy o powierzchni 32 m², wyposażony jest w instalację wod-kan., elektryczną, c.o. oraz samodzielne wejście.

Dotychczas plac wynajmowany był z przeznaczeniem na komis samochodowy, może on jednak być zagospodarowany w innej formie jeżeli nie sprzeciwiają się temu odrębne przepisy prawa, a sposób użytkowania nie spowoduje uciążliwości ani nie zakłóci działalności innych najemców lokali użytkowych w budynku przy ul. Ostrobramskiej 73.

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu (22) 612-56-66. Oferty najmu prosimy składać w siedzibie Spółdzielni pod adresem ul. Tarnowiecka 7 04-174 Warszawa.

Konkurs ofert na wynajem placu położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 73

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSTROBRAMSKA” ogłasza konkurs ofert na wynajem placu położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 73

Oznaczenie i powierzchnia placu i lokalu użytkowego:
- plac o powierzchni ok. 1660 m², położony w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym przy ul. Ostrobramskiej 73, objęty całodobową ochroną i monitoringiem.

Przeznaczenie placu i jego zagospodarowanie:

 1. Najemcami placu mogą być : - osoby prawne lub osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą.
 2. Dotychczas plac wynajmowany był z przeznaczeniem na komis samochodowy, może on jednak być zagospodarowany w innej formie jeżeli nie sprzeciwiają się temu odrębne przepisy prawa, a sposób użytkowania nie spowoduje uciążliwości ani nie zakłóci działalności innych najemców lokali użytkowych w budynku przy ul. Ostrobramskiej 73.

Zasady konkursu:

 1. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena netto za 1 m² powierzchni użytkowej placu.
 2. Istnieje możliwość wynajęcia również lokalu użytkowego o powierzchni 32 m², wyposażonego w instalację wod-kan., elektryczną, c.o.
 3. Wyboru oferty dokonuje komisja powołana przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”
 4. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, z napisem : „Konkurs ofert na wynajem placu” należy składać w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” przy ul. Tarnowieckiej 7, 04-174 w Warszawie w terminie do dnia 21 lipca 2017 roku do godz. 12.00 .
 5. Organizator konkursu zawiadomi uczestnika który wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu w ciągu 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.
 6. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego do składania ofert nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna zawierać:

 1. Określenie działalności przewidywanej do prowadzenia na wynajmowanym placu wraz z propozycją stawki.
 2. Kserokopię wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru
 3. Kserokopię dokumentu o nadaniu NIP, REGON.
 4. Kopia dokumentu tożsamości osoby fizycznej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zastrzega prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

Przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 23.08.2016r. przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku należącym do Spółdzielni przy ulicy: Jarocińska 1 m 166, o pow. 35,80 m2, składającego się z 1–go pokoju, ciemnej kuchni, łazienki z wc, piętro XII.

Przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 31.05.2016r. przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku należącym do Spółdzielni przy ulicy: Witolińska 8 m 2A, o pow. 19,48 m2, składającego się z 1–go pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, parter.

Przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 05.05.2016r. przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku należącym do Spółdzielni przy ulicy: Witolińska 8 m 2A, o pow. 19,48 m2, , składającego się z 1 –go pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, parter.

Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego i przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 02.02.2016 r. przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach należących do Spółdzielni:

1. ul. Łukowska 6 m. 14, o pow. użyt. 48,0 m2; dwa pokoje, widna kuchnia, łazienka z wc; piętro III; cena wywoławcza czynszu najmu 800,00 zł,

2. ul. Jarocińska 1 m. 161, o pow. użyt. 33,40 m2; jeden pokój, widna kuchnia, łazienkia z wc, piętro X; cena wywoławcza czynszu najmu 700,00 zł.

Lokal użytkowy do wynajęcia

OFERTA JEST JUŻ NIEAKTUALNA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oostrobramska” posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow 128,50m2 mieszczący się w bardzo dobrym miejscu komunikacyjnym przy u. Poligonowej 1.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

Logo - Ostrobramska