Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”

Nabór otwarty dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza na podstawie art. 11 ust. 26 - 29 w dniu 29.04.2019r. nabór otwarty dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym:

Jarocińska 1 m 110, pow. użyt. 33,40 m2 - 1 pokój, VI p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 155.430,10 zł

Osoby zainteresowane winny m. in.:
- złożyć oświadczenie o braku praw do innych lokali (nie posiadają własnego mieszkania)
- wskazać termin wniesienia jednorazowo pełnego wkładu mieszkaniowego na konto
spółdzielni
- dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 10% wartości wymaganego wkładu na konto
Spółdzielni. , które zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego, w
przypadku wybrania oferty,
- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w naborze,
- nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania
oferty.

Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją:
Nabór na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sekretariacie Spółdzielni , pok. Nr 15 w terminie do dnia 26.04.2019r. do godz. 12:00.
Szczegółowe warunki naboru określa Regulamin obowiązujący w SM „Ostrobramska”, znajdujący się na stronie www.smo.waw.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyn.

Nabór otwarty dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza na podstawie art. 11 ust. 26 - 29 w dniu 07.03.2019r. nabór otwarty dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach posadowionych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym:
1. Witolińska 4 m 69, pow. użyt. 45,40 m2, , 2 pokoje , XI p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
2. Witolińska 5 m 62, pow. użyt. 47,30 m2, , 2 pokoje, III p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 204.421,00 zł
3. Witolińska 6 m 45, pow. użyt. 45,40 m2 , 2 pokoje, VII p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
4. Jarocińska 1 m 161, pow. użyt. 33,40 m2 - 1 pokój, X p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 164.290 zł,
5. Jarocińska 1 m 110, pow. użyt. 33,40 m2 - 1 pokój, VI p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 155.430,10 zł
6. Witolińska 4 m 57, pow. użyt. 45,40 m2 - 2 pokoje, IX p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej – 169.959,30 zł

Osoby zainteresowane winny:
- wskazać termin wniesienia jednorazowo pełnego wkładu mieszkaniowego na konto
spółdzielni
- dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 10% wartości wymaganego wkładu na konto
Spółdzielni. , które zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego, w
przypadku wybrania oferty,
- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w naborze,
- nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania
oferty.

Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją:
Nabór na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sekretariacie Spółdzielni , pok. Nr 15 w terminie do dnia 06.03.2019r. do godz. 1200.

Szczegółowe warunki naboru określa Regulamin obowiązujący w SM „Ostrobramska”

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyn.

Nabór ograniczony dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza na podstawie art. 11 ust. 26 - 29 w dniu 15.11.2018r. nabór ograniczony dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach posadowionych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

Logo - Ostrobramska