Powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” zostało oficjalnie ogłoszone podczas Zebrania Przedstawicieli Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w dniu 24.06.2004 r., po zarejestrowaniu dzień wcześniej tj. 23.06.2004 r. naszej Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podział poprzedniczki prawnej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” jednej z największych i najstarszych spółdzielni w Warszawie, nastąpił zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Zebrania Przedstawicieli z dnia 6.11.2003 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” terytorialnie zajmuje obszar w obrębie ulic Ostrobramska, Grochowska, Komorska, Witolińska.Pierwsze spółdzielcze budynki na naszym Osiedlu zostały oddane do użytku w roku 1978.

SM „Ostrobramska w chwili rejestracji posiadała w swoich zasobach:
– 32 budynki mieszkalne z 4182 mieszkaniami o łącznej pow. użytkowej 222.925,87 m2.
– 78 lokali użytkowych (w tym 38 o charakterze własnościowym oraz 42 lokale użytkowe w najmie)

glowne

Rozpoczynając w czerwcu 2004 r. swoją działalność Spółdzielnia liczyła ogółem 4.422 członków i około 10 tys. mieszkańców. 18.05.2006 r. na Zebraniu Grupy Członkowskiej V został zgłoszony wniosek o wyodrębnienie z zasobów SM „Ostrobramska” nowej Spółdzielni – kompleksu budynków przy ul. Łukowskiej i Rodziewiczówny.18.05.2006 r. na Zebraniu Grupy Członkowskiej V został zgłoszony wniosek o wyodrębnienie z zasobów SM „Ostrobramska” nowej Spółdzielni – kompleksu budynków przy ul. Łukowskiej i Rodziewiczówny. Natomiast Uchwała wraz z podpisami dotycząca wyodrębnienia się ze struktur SM „Ostrobramska” nowej Spółdzielni Mieszkaniowej została przedstawiona Zarządowi Spółdzielni 20.06.2006 r. Zasady oraz Plan podziału SM „Ostrobramska” zostały zatwierdzone przez Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Ostrobramska” w dniu 27.09.2007 r., a podział nastąpił w oparciu o sprawozdanie finansowe SM „Ostrobramska” wg stanu na dzień 31.12.2005 r., zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego Uchwałą nr 6 ZPCz z dnia 28.06.2006 r. Tym samym Uchwałą nr 11 ZPCz SM „Ostrobramska” z dnia 27.09.2007 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” uległa podziałowi w ten sposób, że z jej wydzielonej części została utworzona nowa Spółdzielnia po nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łukowska” obejmująca zabudowaną nieruchomość położoną przy ulicy Łukowskiej 2,2a,2b,2c i M. Rodziewiczówny 7 na działce ew. nr 19 w obrębie 3-05-30, dla której Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA6M/00137920/3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łukowska” została zarejestrowana w KRS 09.01.2008 r. i od tego momentu jest niezależnym podmiotem. Kolejny podział Spółdzielni nastąpił zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 15 z dnia 22.06.2009 r., jednak rejestracja nowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Tarnowiecka” Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła dopiero w 05.02.2016 r., a samodzielne zarządzanie władze nowej spółdzielni rozpoczęły dopiero we wrześniu 2016 r. SM „Tarnowiecka” powstała więc w obrębie budynków przy ul. Łukowskiej 13 i ul.Tarnowieckiej 5,7,9,11 i 13. W związku z powyższym zasoby naszej Spółdzielni zmniejszyły się o przekazane budynki i obecnie zarządzamy:
– 23 budynkami mieszkalnymi z 4025 mieszkaniami o łącznej pow. 211 237,81 m2.
– 2 pawilonami handlowymi oraz obiektem z lokalami użytkowymi przy ul. Ostrobramskiej 73 i 3 lokalami użytkowymi przy ul. Poligonowej 1. Obecnie Spółdzielnia nasza koncentruje swoje działania na utrzymaniu zasobów w należytym stanie technicznym, remontach i bieżącej konserwacji oraz obsłudze członków Spółdzielni.
Działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Spółdzielcze i Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a szczegółowe cele i zadania zostały określone w statucie Spółdzielni.