Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” w Warszawie, adres: Warszawa (04-174), ul. Tarnowiecka 7.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statucie Spółdzielni oraz w art. 1, 27, 29 ustawy o własności lokali.

Dane osobowe będą przekazywane jedynie tym odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.

Każdej osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każda osoba, której przysługuje prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni ma obowiązek podania danych niezbędnych do zarządzania nieruchomościami. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z zadań ustawowych i statutowych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
SM „Ostrobramska”
Jolanta Piskorz