ul. Tarnowiecka 7     04-174 Warszawa       REGON: 015756031      KRS: 0000210998      NIP: 113-248-66-49      e-mail: info@smo.waw.pl      fax: 022 613 89 01

Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów – ogłasza w dniu 22.05.2014 r. przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Spółdzielni przy:

1. ul. Witolińska 6 m 2A o pow. użyt. 19,87 m2; cena wywoławcza czynszu najmu 1.000 zł,

2. ul. Witolińska 8 m 2A o pow. użyt. 19,48 m2; cena wywoławcza czynszu najmu 1.000 zł,

z możliwością uzyskania w przyszłości prawa odrębnej własności bądź spółdzielczego własnościowego prawa do wymienionych lokali z chwilą unormowania takich możliwości w przepisach prawa.

Najemca obowiązany jest do wniesienia, przed zawarciem umowy, na wskazane konto Spółdzielni kaucji w wysokości sześciokrotności zaoferowanego czynszu najmu. Nr konta: 43-1020-1097-0000-7602-0091-9647 z dopiskiem przetarg na najem.

Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie:

1 wstąpić w poczet członków Spółdzielni oraz wnieść opłatę z tytułu udziału i wpisowego,

2 wnosić opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,

3 wnosić opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów.

Umowa najmu zostanie zwarta na czas oznaczony.

Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją przetarg na najem, w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 15, w terminie do dnia 21.05.2014 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin wynajmu lokali mieszkalnych.

Lokale można oglądać w godzinach przyjęć interesantów.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

  • ul. Tarnowiecka 7
  • 04-174 Warszawa
  • fax: 022 613 89 01
  • REGON: 015756031
  • KRS: 0000210998
  • NIP: 113-248-66-49
logo new