Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego i przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 08.07.2014 r. przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Spółdzielni przy:

1 ul. Witolińska 6 m 2A o pow. użyt. 19,87 m2 - cena wywoławcza czynszu najmu 700 zł,
2 ul. Witolińska 8 m 2A o pow. użyt. 19,48 m2 - cena wywoławcza czynszu najmu 700 zł.

Najemca obowiązany jest do wniesienia, przed zawarciem umowy, na wskazane konto Spółdzielni kaucji w wysokości sześciokrotności zaoferowanego czynszu najmu. Nr konta : 43-1020-1097-0000-7602-0091-9647 z dopiskiem "Przetarg na najem".

Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie:

1 wstąpić w poczet członków Spółdzielni oraz wnieść opłatę z tytułu udziału i wpisowego,
2 wnosić opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,
3 wnosić opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów.

Umowa najmu zostanie zwarta na czas oznaczony. Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją "Przetarg na najem", w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 15 w terminie do dnia 07.07.2014 r. do godz. 18:00.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Ostrobramska”

Lokale można oglądać w godzinach przyjęć interesantów.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

Logo - Ostrobramska