Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilny i przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 11.02.2013 r. przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Spółdzielni z możliwością uzyskania w przyszłości prawa odrębnej własności bądź spółdzielczego własnościowego prawa do wymienionych lokali z chwilą zaistnienia takich możliwości. 1.ul. Witolińska 4 m. 69, o pow. użyt. 45,40 m2 cena wywoławcza czynszu najmu 800,00 zł, 2. ul. Witolińska 4 m. 16, o pow. użyt. 59,60 m2 cena wywoławcza czynszu najmu 1.000,00 zł, 3. ul. Witolińska 4 m 57, o pow. użyt. 45,40 m2 cena wywoławcza czynszu najmu 800,00 zł Najemca obowiązany jest do wniesienia, przed zawarciem umowy, na wskazane konto Spółdzielni kaucji w wysokości sześciokrotności zaoferowanego czynszu najmu. Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie wnosić: 1. opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię, 2. opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów, 3. wstąpić w poczet członków Spółdzielni oraz wnieść opłatę z tytułu udziału i wpisowego. Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją "przetarg na najem", w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 15 w terminie do dnia 08.02.2013 r. do godz. 12:00. Umowa najmu zostanie zwarta na czas oznaczony. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Ostrobramska”. Lokale można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, w godzinach przyjęć interesantów, tel. 22-612-56-66. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn. PM 10PM 2.5Legenda Poziom zanieczyszczenia powietrza w Warszawie 2018-11-08 12:00:00 77.2 µg/m3 71.3 µg/m3 80.9 µg/m3 Dowiedz się więcej Dane WIOŚ w Warszawie (SOJP) E-BOK Nasze elektroniczne biuro obsługi mieszkańców