Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Ostrobramska” - na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu Cywilnego i przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów – ogłasza w dniu 07.06.2011 r. przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Witolińskiej 2 m. 93, o pow. użyt. 45,40 m2 z możliwością uzyskania w przyszłości prawa do lokalu na zasadach prawa odrębnej własności bądź spółdzielczego prawa, z chwilą zaistnienia takich możliwości.

Cena wywoławcza czynszu najmu – 800,00 zł.

Najemca, który uzyska w trybie przetargu prawo do zwarcia ze Spółdzielnią umowy najmu, obowiązany będzie do wniesienia, przed zawarciem umowy, na wskazane konto Spółdzielni kaucji w wysokości do sześciokrotności zaoferowanego czynszu najmu dla danego lokalu.

Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie wnosić:

opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,
opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów.
Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem przetarg, w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 06.06.2011 r. do godz. 18:00.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu można zapoznać się w Regulaminie wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Ostrobramska” (do wglądu również w biurze Spółdzielni, pok. nr 14).

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Eksploatacji, pok. nr 12, w godzinach pracy Spółdzielni, tel. (22) 612-56-66.

PM 10PM 2.5Legenda
Poziom zanieczyszczenia powietrza w Warszawie
2018-11-08 12:00:00
77.2 µg/m3
71.3 µg/m3
80.9 µg/m3
Dowiedz się więcej
Dane WIOŚ w Warszawie (SOJP)

E-BOK
Nasze elektroniczne biuro obsługi mieszkańców

Kontakty

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

Logo - Ostrobramska