ul. Tarnowiecka 7     04-174 Warszawa       REGON: 015756031      KRS: 0000210998      NIP: 113-248-66-49      e-mail: info@smo.waw.pl      fax: 022 613 89 01

Nabór otwarty dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza na podstawie art. 11 ust. 26 – 29 w dniu 29.04.2019r. nabór otwarty dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym:

Jarocińska 1 m 110, pow. użyt. 33,40 m2 – 1 pokój, VI p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej – 155.430,10 zł

Osoby zainteresowane winny m. in.:
– złożyć oświadczenie o braku praw do innych lokali (nie posiadają własnego mieszkania)
– wskazać termin wniesienia jednorazowo pełnego wkładu mieszkaniowego na konto
spółdzielni
– dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 10% wartości wymaganego wkładu na konto
Spółdzielni. , które zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego, w
przypadku wybrania oferty,
– wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w naborze,
– nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania
oferty.

Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją:
Nabór na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sekretariacie Spółdzielni , pok. Nr 15 w terminie do dnia 26.04.2019r. do godz. 12:00.
Szczegółowe warunki naboru określa Regulamin obowiązujący w SM „Ostrobramska”, znajdujący się na stronie www.smo.waw.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyn.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

  • ul. Tarnowiecka 7
  • 04-174 Warszawa
  • fax: 022 613 89 01
  • REGON: 015756031
  • KRS: 0000210998
  • NIP: 113-248-66-49
logo new