Nabór otwarty dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza na podstawie art. 11 ust. 26 - 29 w dniu 29.04.2019r. nabór otwarty dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym:

Jarocińska 1 m 110, pow. użyt. 33,40 m2 - 1 pokój, VI p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 155.430,10 zł

Osoby zainteresowane winny m. in.:
- złożyć oświadczenie o braku praw do innych lokali (nie posiadają własnego mieszkania)
- wskazać termin wniesienia jednorazowo pełnego wkładu mieszkaniowego na konto
spółdzielni
- dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 10% wartości wymaganego wkładu na konto
Spółdzielni. , które zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego, w
przypadku wybrania oferty,
- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w naborze,
- nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania
oferty.

Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją:
Nabór na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sekretariacie Spółdzielni , pok. Nr 15 w terminie do dnia 26.04.2019r. do godz. 12:00.
Szczegółowe warunki naboru określa Regulamin obowiązujący w SM „Ostrobramska”, znajdujący się na stronie www.smo.waw.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyn.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

Logo - Ostrobramska