Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”

Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Ostrobramska”

1
Zał. Uchwały nr 11/2010 RN SM „Ostrobramska” z dnia 25.01.2010r
Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Ostrobramska” w Warszawie.
I. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami).
2. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” (§81 Statutu)
3. Kodeks Cywilny.
4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.( Dz. U. 2001 nr 71 poz. 733 z późniejszymi
zmianami)
II. Zasady ogólne
§ 1
Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu,
wolne w sensie prawnym stanowiące własność Spółdzielni.
§ 2
1. Decyzje o zakwalifikowaniu mieszkania do wynajmu podejmuje Zarząd Spółdzielni.
2. Najem lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Umowa najmu nie powinna zostać zawarta z osobami, które:
a) szkodzą Spółdzielni lub działają wbrew jej interesom,
b) naruszają zasady współżycia społecznego,
c) uchylają się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni,
d) wprowadzają Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień.
§3
Ogłoszenia o wolnych lokalach do wynajmu zamieszczane będą:
- na tablicach informacyjnych budynków,
- w biurze Spółdzielni,
- na stronie internetowej Spółdzielni,
co najmniej na 14 dni przed terminem składania ofert.
§ 4
Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać:
1. datę sporządzenia oferty,
2. imię i nazwisko oferenta, PESEL, adres zamieszkania,
2
3. wartość zaoferowanej wysokości czynszu najmu, która nie może być niższa od kwoty czynszu
najmu określonej przez Spółdzielnię w ofercie,
4. deklarację o wpłacie w dniu podpisania umowy najmu kaucji zabezpieczającej w wysokości
określonej regulaminem,
5. zobowiązanie, że oferent przyjmuje lokal w obecnym stanie technicznym ( bez remontu) lub po
jego wykonaniu przez Spółdzielnię.
6. inne dane wskazane w ogłoszeniu.
III. Zasady wynajmu lokali i inne obowiązki wynajmującego i najemców
§ 5
1. Wstąpienie w stosunek najmu może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Spółdzielnią, jako wynajmują, a określonymi osobami jako najemcami
2. Umowa najmu zawarta zostaje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinna
zawierać oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się
egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu
opróżnienia lokalu.
3. Umowę najmu strony zawierają na czas oznaczony.
§ 6
1. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie w dniu podpisania umowy kaucji
zabezpieczającej na poczet przyszłych rozliczeń. Wpłata kaucji dokonywana jest
jednorazowo w wysokości sześciokrotnego miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego
według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy o najem.
2. Po rozwiązaniu umowy najmu kaucja zabezpieczająca zostanie zwrócona najemcy
w terminie 30 dni od daty opuszczenia lokalu po potrąceniu należności wynajmującego
z tytułu rozliczenia najmu.
3. W przypadku nieopuszczenia lokalu po ustaniu umowy, najemca lub wprowadzone przez
niego osoby zobowiązane będą do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z
lokalu w wysokości trzykrotnego czynszu i opłat eksploatacyjnych za każdy rozpoczęty
miesiąc w przetrzymywaniu lokalu.
§ 7
1. Najemca lokalu mieszkalnego uiszcza czynsz najmu płatny miesięcznie do 10 dnia
miesiąca za dany miesiąc.
2. Oprócz czynszu najmu najemca obowiązany jest do comiesięcznego uiszczenia opłat
eksploatacyjnych w wysokości wykazanej przez Spółdzielnię oraz za energię elektryczną
i gaz bezpośrednio w terminie i wysokości wynikającej z umowy za dostawę tych mediów.
3. Za nieterminowe wnoszenie opłat Spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe.
3
4. Za opłatę z tytułu czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych odpowiadają wspólnie
z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.
§ 8
1. Najemca obowiązany jest użytkować lokal zgodnie z jego przeznaczeniem. W czasie
trwania najmu lokalu mieszkalnego, osoby użytkujące ten lokal obowiązane są do
przestrzegania regulaminu porządku domowego oraz do dokonywania bieżących remontów
utrzymujących lokal w niepogorszonym stanie technicznym.
2. Oddanie lokalu mieszkalnego w najem następuje na podstawie protokółu zdawczo -
odbiorczego, w którym określony jest stan techniczny lokalu i stopień zużycia
znajdujących się w nim instalacji i urządzeń.
3. Protokół ten stanowi załącznik do zawartej umowy, jak również podstawę do rozliczenia
finansowego z najemcą przy zwrocie lokalu.

§ 9
1. Dokonywanie adaptacji i przeróbek lokalu jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą
Spółdzielni.
2. Koszty przystosowania i adaptacji ponosi najemca, po uzgodnieniu zakresu robót ze
Spółdzielnią. Koszty te nie podlegają rozliczeniu ze Spółdzielnią po zakończeniu najmu.
3. Po zakończeniu najmu, najemca jest zobowiązany:
a) opuścić lokal i przekazać go Spółdzielni w dniu rozwiązania umowy w stanie nie
gorszym niż określony w protokole zdawczo - odbiorczym,
b) powiadomić Spółdzielnię o przygotowaniu lokalu do odbioru na 3 dni przed
opuszczeniem lokalu.
§ 10
1. Małżonkowie wspólnie zajmujący lokal mieszkalny stają się najemcami, chociaż umowa
najmu zawarta została przez jednego z nich.
2. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunku do najmu lokalu wstępują:
małżonek lub dzieci najemcy.
3. Osoby wymienione w ust. 2 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli
stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
4. W razie braku osób wymienionych w ust. 2 stosunek najmu lokalu mieszkalnego
wygasa.
§ 11
Najem lokalu zawarty na czas oznaczony wygasa po upływie terminu określonego
w umowie.
4
§ 12
Wynajmujący może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym, gdy najemca:
a) używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem
lokalu, zaniedbuje obowiązki najemcy dopuszczając do powstania szkód, albo
niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego użytkowania przez mieszkańców,
b) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
c) zalega z zapłatą czynszu lub opłat, co najmniej przez dwa pełne okresy płatności,
pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczenia
dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,
d) podnajął albo oddał lokal lub jego część do bezpłatnego używania osobie trzeciej
bez zgody wynajmującego.
IV. Postanowienia końcowe
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
określone na wstępie Regulaminu.
§ 14
Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą nr 11 Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Ostrobramska” z dnia 25.01.2010 r. i obowiązuje od dnia jej podjęcia.

Sekretarz RN Przewodniczący RN
p. Rafał Dziduch p. Aleksander Pawlak

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

Logo - Ostrobramska