Sprzedaż/ Kupno lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” 2017

 

Zasady rozliczeń finansowych przy transakcji kupna/sprzedaży lokalu mieszkalnego dotyczą opłaty za użytkowanie lokalu i rozliczenia za media.

W ramach naszej Spółdzielni są one regulowane przez następujące przepisy:

  1. statut Spółdzielni - § 18 ust 1 pkt 6

opłaty za użytkowanie lokalu uiszczane są co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca.

  1. Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni, opłat za używanie lokali oraz obowiązków Spółdzielni i jej członków w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi - § 13 ust. 2 i 3.

Ust 2. W przypadku kupna lokalu mieszkalnego do momentu powiadomienia o tym fakcie Spółdzielni, nowy właściciel przejmuje dotychczasowy wymiar opłat lub rozliczenia mediów jaki obowiązywał sprzedającego.

Ust 3. Naliczenie wymiaru opłat związanych z nowym właścicielem nastąpi po dopełnieniu wszystkich formalności przewidzianych statutem i regulaminami obowiązującymi w Spółdzielni zgodnie z poniżej określonymi zasadami, dotyczącymi również rozliczenia mediów:

- w przypadku powiadomienia Spółdzielni o nabyciu lokalu do 10 dnia miesiąca(zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni) opłaty zostaną naliczone i będą obowiązywały nowego właściciela od pierwszego dnia danego miesiąca ;

- w przypadku powiadomienia Spółdzielni o nabyciu lokalu po 10 dniu miesiąca nowy wymiar opłat będzie obowiązywał od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

W celu rozliczenia mediów strony są zobowiązane dostarczyć podany poniżej komplet dokumentów umożliwiających Spółdzielni dokonanie rozliczenia kosztów zużycia wody oraz centralnego ogrzewania w lokalu na sprzedającego i kupującego.

W przypadku ich niedostarczenia całość zobowiązania wynikającego z powyższych rozliczeń przejmuje strona kupująca.

Zasady postępowania i wymagane dokumenty niezbędne przy załatwianiu formalności w Spółdzielni związanych z zawartą umową kupna/sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zasady dotyczą rozliczenia finansowego stron a w szczególności opłaty za użytkowanie lokalu i rozliczenia mediów.

 

1. Rozliczenie kosztów zużycia wody w lokalu (woda zimna, podgrzew wody i kanalizacja)

W przypadku zmiany użytkownika lokalu zdający jak i przejmujący zobowiązani są do niezwłocznego dostarczenia do Spółdzielni oświadczenia ze stanami i numerami wodomierzy na dzień przekazania lokalu (Regulamin GZM § 20 pkt II, ust 13 i 14 oraz § 21 pkt 10). Rozliczenie wykonywane jest przez Spółdzielnię w terminie do 30 dni.

W przypadku niedostarczenia oświadczenia, zobowiązanie wynikające z rozliczenia przechodzi na nabywcę lokalu.

Przykładowy wzór oświadczenia, protokołu w załączeniu (zał. nr 1)

 

2. Rozliczenia kosztów ogrzewania w lokalu

Lokale w SM „Ostrobramska wyposażone są w podzielniki kosztów centralnego ogrzewania.

W przypadku zmiany użytkownika lokalu rozliczenie kosztów ogrzewania następuje na podstawie dodatkowych odczytów wykonanych na koszt i wniosek użytkownika. Międzyodczytu urządzeń dokonuje pracownik firmy rozliczeniowej po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Z przeprowadzonych odczytów sporządzany jest stosowny protokół. Rozliczenia kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania dokonuje się raz w roku. Sezon grzewczy w SM Ostrobramska został przyjęty jako okres od 01 stycznia do 31 grudnia. Dlatego też, rozliczenie za dany rok kalendarzowy następuje w kolejnym roku kalendarzowym w terminie zgodnym z umową zawartą z firmą rozliczeniową tj. najpóźniej do dnia 30 kwietnia (Regulamin GZM § 20).

Ponadto właściciel lub przedstawiciel właścicieli wypełnia Oświadczenie będące zobowiązaniem do spłaty w podanym terminie ewentualnej dopłaty do kosztów ogrzewania po otrzymaniu stosownego powiadomienia.

W przypadku braku dodatkowego odczytu zobowiązanie wynikające z rozliczenia przechodzi na nabywcę lokalu.

W załączeniu wzór podania o międzyodczyt podzielników (zał. nr 2) oraz oświadczenia dla strony sprzedającej (zał. nr 3) 

 

3. Oświadczenie stron potwierdzające zapoznanie się z zasadami dotyczącymi rozliczenia finansowego stron przy kupnie /sprzedaży lokalu a w szczególności opłaty za użytkowanie lokalu i rozliczenia mediów obowiązującymi w SM „Ostrobramska” (zał. nr 4)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4