Nabór ograniczony dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza na podstawie art. 11 ust. 26 - 29 w dniu 15.11.2018r. nabór ograniczony dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach posadowionych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym:

Witolińska 4 m 69, pow. użyt. 45,40 m2, , 2 pokoje .
Cena wywoławcza stanowiąca 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
Witolińska 5 m 62, pow. użyt. 47,30 m2, , 2 pokoje .
Cena wywoławcza stanowiąca 70% wartości rynkowej - 204.421,00 zł
Witolińska 2 m 66, pow. użyt. 45,40, , 2 pokoje .
Cena wywoławcza stanowiąca 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
Witolińska 6 m 45, pow. użyt. 45,40, , 2 pokoje .
Cena wywoławcza stanowiąca 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
Zasady składania ofert:
Pierwszeństwo do zawarcia umowy maja dzieci członków spółdzielni, nie posiadający praw do innych lokali- wymagane złożenie oświadczenia wraz z dokumentem potwierdzający ten fakt.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie i zawierać następujące dane:

dokładne dane oferenta wraz z nr PESEL oraz nr telefonu,
wskazanie dokładnego adresu lokalu, którym oferent jest zainteresowany,
oświadczenie oferenta i współmałżonka o braku prawa do innych lokali,
wskazanie dokładnego terminu wniesienia jednorazowo pełnego zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego na konto spółdzielni,
dowód wpłaty wadium w wysokości 10% wartości wymaganego wkładu na konto spółdzielni. W przypadku wybrania oferty zostanie ono zaliczone na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego,
opis dotychczasowych warunków mieszkaniowych oferenta, stanurodzinnego, itp.,
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oferenta w związku z prowadzonym naborem,
nr konta bankowego na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.
Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją:
Nabór na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sekretariacie Spółdzielni , pok. Nr 15 w terminie do dnia 14.11.2018r. do godz. 1200.

Szczegółowe warunki naboru określa Regulamin obowiązujący w SM „Ostrobramska”.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

Logo - Ostrobramska