Nabór otwarty dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza na podstawie art. 11 ust. 26 - 29 w dniu 07.03.2019r. nabór otwarty dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach posadowionych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym:
1. Witolińska 4 m 69, pow. użyt. 45,40 m2, , 2 pokoje , XI p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
2. Witolińska 5 m 62, pow. użyt. 47,30 m2, , 2 pokoje, III p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 204.421,00 zł
3. Witolińska 6 m 45, pow. użyt. 45,40 m2 , 2 pokoje, VII p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
4. Jarocińska 1 m 161, pow. użyt. 33,40 m2 - 1 pokój, X p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 164.290 zł,
5. Jarocińska 1 m 110, pow. użyt. 33,40 m2 - 1 pokój, VI p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 155.430,10 zł
6. Witolińska 4 m 57, pow. użyt. 45,40 m2 - 2 pokoje, IX p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej – 169.959,30 zł

Osoby zainteresowane winny:
- wskazać termin wniesienia jednorazowo pełnego wkładu mieszkaniowego na konto
spółdzielni
- dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 10% wartości wymaganego wkładu na konto
Spółdzielni. , które zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego, w
przypadku wybrania oferty,
- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w naborze,
- nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania
oferty.

Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją:
Nabór na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sekretariacie Spółdzielni , pok. Nr 15 w terminie do dnia 06.03.2019r. do godz. 1200.

Szczegółowe warunki naboru określa Regulamin obowiązujący w SM „Ostrobramska”

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyn.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

Logo - Ostrobramska