Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”

Przetarg nieograniczony na roboty: pochylnia dla osób niepełnosprawnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych do budynku Komorska 8.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 123,00 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny.
Informacji dodatkowych udzielają Pani Wanda Melon (roboty) oraz Pan Jacek Paź (procedura) – Dział Techniczny, tel. 612.58.59.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł.
Termin składania ofert do dnia 09.04.2019 r., godz.9:30.
Termin otwarcia ofert 09.04.2019 r., godz.10:00.
Termin realizacji do 30.06.2019 r.
Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.

Nabór otwarty dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza na podstawie art. 11 ust. 26 - 29 w dniu 29.04.2019r. nabór otwarty dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym:

Jarocińska 1 m 110, pow. użyt. 33,40 m2 - 1 pokój, VI p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 155.430,10 zł

Osoby zainteresowane winny m. in.:
- złożyć oświadczenie o braku praw do innych lokali (nie posiadają własnego mieszkania)
- wskazać termin wniesienia jednorazowo pełnego wkładu mieszkaniowego na konto
spółdzielni
- dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 10% wartości wymaganego wkładu na konto
Spółdzielni. , które zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego, w
przypadku wybrania oferty,
- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w naborze,
- nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania
oferty.

Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją:
Nabór na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sekretariacie Spółdzielni , pok. Nr 15 w terminie do dnia 26.04.2019r. do godz. 12:00.
Szczegółowe warunki naboru określa Regulamin obowiązujący w SM „Ostrobramska”, znajdujący się na stronie www.smo.waw.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyn.

Wymiana opraw oświetlenia klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”; ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa; tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Wymiana opraw oświetlenia klatek schodowych na oprawy energooszczędne ledowe sterowane czujnikami mikrofalowymi ruchu/światła w budynkach Jarocińska 1, Łukowska 6, Łukowska 8, Witolińska 5, Tarnowiecka 3, Komorska 8, Komorska 10, Witolińska 2, Witolińska 6, Witolińska 8.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 123,00 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny.
Informacji dodatkowych udzielają Pan Janusz Zalewski (roboty) i Pan Jacek Paź (procedura) - Dział Techniczny, tel. 612.58.59.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 85.500 zł
Termin składania ofert do dnia 24.04.2019 r., godz.9:30. Termin otwarcia ofert 24.04.2019 r., godz.10:00.
Realizacja robót do 30.11.2019 r.
Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.

Remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”; ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa; tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych Jarocińska 1, Łukowska 8, Ostrobramska 82, Ostrobramska 84.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 123,00 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny.
Informacji dodatkowych udzielają Pani Beata Cydejko (roboty) oraz Pan Jacek Paź (procedura) – Dział Techniczny, tel. 612.58.59.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 28.000 zł (Jarocińska 1), 18.000 zł (Łukowska 8), 30.000 zł (Ostrobramska 82), 15.000 zł (Ostrobramska 84).
Termin składania ofert do dnia 18.03.2019 r., godz.9:30.
Termin otwarcia ofert 18.03.2019 r., godz.10:00.
Termin realizacji do 01.11.2019 r.
Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.

Nabór otwarty dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza na podstawie art. 11 ust. 26 - 29 w dniu 07.03.2019r. nabór otwarty dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach posadowionych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym:
1. Witolińska 4 m 69, pow. użyt. 45,40 m2, , 2 pokoje , XI p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
2. Witolińska 5 m 62, pow. użyt. 47,30 m2, , 2 pokoje, III p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 204.421,00 zł
3. Witolińska 6 m 45, pow. użyt. 45,40 m2 , 2 pokoje, VII p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
4. Jarocińska 1 m 161, pow. użyt. 33,40 m2 - 1 pokój, X p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 164.290 zł,
5. Jarocińska 1 m 110, pow. użyt. 33,40 m2 - 1 pokój, VI p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej - 155.430,10 zł
6. Witolińska 4 m 57, pow. użyt. 45,40 m2 - 2 pokoje, IX p.
Cena wymagana 70% wartości rynkowej – 169.959,30 zł

Osoby zainteresowane winny:
- wskazać termin wniesienia jednorazowo pełnego wkładu mieszkaniowego na konto
spółdzielni
- dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 10% wartości wymaganego wkładu na konto
Spółdzielni. , które zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego, w
przypadku wybrania oferty,
- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w naborze,
- nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania
oferty.

Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją:
Nabór na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sekretariacie Spółdzielni , pok. Nr 15 w terminie do dnia 06.03.2019r. do godz. 1200.

Szczegółowe warunki naboru określa Regulamin obowiązujący w SM „Ostrobramska”

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyn.

Przetarg na montaż ochronników przeciwprzepięciowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”; ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa; tel.022.612.56.66, tel./fax.0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

montaż ochronników przeciwprzepięciowych do 30 dźwigów osobowych w 8 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 123,00 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 11 – Dział Eksploatacji.
Informacji dodatkowych udziela Pan Janusz Zalewski (roboty) oraz Pan Jacek Paź (procedura) –
Dział Techniczny, tel. 612.58.59.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.500,00 zł.
Termin składania ofert do dnia 27.02.2019 r., godz.9:30. Termin otwarcia ofert 27.02.2019 r. godz.10:00.
Termin realizacji –do 30.06.2019 r.
Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.

Koszenie trawników / cięcie żywopłotów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”; ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa; tel.022.612.56.66; tel./fax.0.22.613.89.01

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

koszenie trawników w ilości 15,68ha, 3-4 razy
cięcie żywopłotów w ilości 8.700m2, 2 razy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 123,00 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 11 – Dział Eksploatacji. Informacji dodatkowych udziela Pani Zofia Conkała (roboty) Dział Eksploatacji, tel. 612.56.66 oraz Pan Jacek Paź (procedura) Dział Techniczny, tel. 612.58.59.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.800,00 zł.
Termin składania ofert do dnia 19.02.2019 r., godz.9:30. Termin otwarcia ofert 19.02.2019 r. godz.10:00.
Termin realizacji – 2019 r.
Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.

Nabór ograniczony dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza na podstawie art. 11 ust. 26 - 29 w dniu 15.11.2018r. nabór ograniczony dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach posadowionych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym:

Witolińska 4 m 69, pow. użyt. 45,40 m2, , 2 pokoje .
Cena wywoławcza stanowiąca 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
Witolińska 5 m 62, pow. użyt. 47,30 m2, , 2 pokoje .
Cena wywoławcza stanowiąca 70% wartości rynkowej - 204.421,00 zł
Witolińska 2 m 66, pow. użyt. 45,40, , 2 pokoje .
Cena wywoławcza stanowiąca 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
Witolińska 6 m 45, pow. użyt. 45,40, , 2 pokoje .
Cena wywoławcza stanowiąca 70% wartości rynkowej - 169.959,30 zł
Zasady składania ofert:
Pierwszeństwo do zawarcia umowy maja dzieci członków spółdzielni, nie posiadający praw do innych lokali- wymagane złożenie oświadczenia wraz z dokumentem potwierdzający ten fakt.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie i zawierać następujące dane:

dokładne dane oferenta wraz z nr PESEL oraz nr telefonu,
wskazanie dokładnego adresu lokalu, którym oferent jest zainteresowany,
oświadczenie oferenta i współmałżonka o braku prawa do innych lokali,
wskazanie dokładnego terminu wniesienia jednorazowo pełnego zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego na konto spółdzielni,
dowód wpłaty wadium w wysokości 10% wartości wymaganego wkładu na konto spółdzielni. W przypadku wybrania oferty zostanie ono zaliczone na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego,
opis dotychczasowych warunków mieszkaniowych oferenta, stanurodzinnego, itp.,
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oferenta w związku z prowadzonym naborem,
nr konta bankowego na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.
Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją:
Nabór na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sekretariacie Spółdzielni , pok. Nr 15 w terminie do dnia 14.11.2018r. do godz. 1200.

Szczegółowe warunki naboru określa Regulamin obowiązujący w SM „Ostrobramska”.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”

Nabór ograniczony dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza na podstawie art. 11 ust. 26 - 29 w dniu 15.11.2018r. nabór ograniczony dla kandydatów na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach posadowionych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

Logo - Ostrobramska