Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilny i przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów - ogłasza przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych w dniu 01.03.2011 r.

Oferowane lokale:

ul. Witolińska 4 m. 69 - pow. użyt. 45,4 m2;
cena wywoławcza czynszu najmu - 1. 000,00 zł
ul. Witolińska 2 m. 93 - pow. użyt. 45,4 m2;
cena wywoławcza czynszu najmu - 1. 000,00 zł
ul. Witolińska 5 m. 62 – pow. użyt. 47,3 m2;
cena wywoławcza czynszu najmu - 1. 000,00 zł
ul. Łukowska 4 m. 72 – pow. użyt. 61,0 m2;
cena wywoławcza czynszu najmu - 1. 500,00 zł
ul. Witolińska 4 m. 16 – pow. użyt. 59,6 m2;
cena wywoławcza czynszu najmu - 1. 500,00 zł
ul. Witolińska 2 m. 66 - pow. użyt. 45,40 m2;
cena wywoławcza czynszu najmu - 1. 000,00 zł
Najemcy, którzy uzyskają w trybie przetargu prawo do zawarcia ze Spółdzielnią umowy najmu obowiązani są do wniesienia, przed zawarciem umowy, na wskazane konto Spółdzielni kaucji stanowiącej sześciokrotność zaoferowanego czynszu najmu dla danego lokalu oraz złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 4 i 5 k.p.c.

Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie wnosić:

opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,
opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów.
Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem przetarg, w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 28.02.2011 r. do godz. 18:00.

Oferty winny zawierać między innymi następujące informacje:

data sporządzenia oferty,
imię i nazwisko oferenta, PESEL, adres zamieszkania, telefon,
wartość zaoferowanej wysokości czynszu najmu, która nie może być niższa niż określona przez Spółdzielnię,
deklarację o wpłacie przed podpisaniem umowy najmu kaucji w wysokości sześciokrotnego zaoferowanego czynszu najmu,
zobowiązanie do zawarcia aktu notarialnego - oświadczenia o poddaniu się przez Najemcę egzekucji wraz ze zobowiązaniem do opróżnienia i wydania lokalu po rozwiązaniu umowy najmu w terminie wskazanym w wypowiedzeniu najmu,
zobowiązanie do pokrycia kosztów aktu notarialnego przez oferenta,
oświadczenie o przyjęciu lokalu po remoncie wykonanym przez Spółdzielnię.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Pozostałe warunki przetargu określa Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Ostrobramska”, z którego treścią można zapoznać się również w biurze Spółdzielni, pok. Nr 14.
Lokale można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Eksploatacji, pok. nr 12, w godzinach pracy Spółdzielni, Tel. (22) 612-56-66.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

Logo - Ostrobramska